BIP

Font Size

Cpanel

Komunikaty

Rada Nadzorcza Spółki Lottomerkury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie § 14 ust. 2 i 8 w związku z § 18 ust. 2 Umowy Spółki przepisów § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki Lottomerkury Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Lottomerkury Sp. z o.o. ustaliła następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego i wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Zgłoszenia kandydatów powinny być skierowane do Rady Nadzorczej Spółki Lottomerkury
  Sp. z o.o. oraz doręczone na adres wskazany w pkt 2 poniżej w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Lottomerkury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nie otwierać.”.
 2. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 09.01.2017 roku, do godz. 15.00, osobiście
  w recepcji Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kijowska 1, w godz. 8.00 – 15.00 lub wysyłać przesyłką poleconą na adres Totalizator Sportowy Sp. z o.o.: 03-738 Warszawa,
  ul. Kijowska 1. W każdym przypadku decydować będzie termin doręczenia zgłoszenia na wskazany w niniejszym punkcie adres.
 3. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Lottomerkury Sp. z o.o. powinien spełniać następujące kryteria:
  • posiadać ukończone studia wyższe,
  • legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych,
  • nie być zatrudnionym w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich, lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • nie wchodzić w skład organów partii politycznych ani reprezentować partie polityczne na zewnątrz ani być uprawnionym do zaciągania zobowiązań,
  • nie być zatrudnionym przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę,
  • kandydaci urodzeni przed dniem 01 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w Ustawie z dnia
   18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1388 z późn. zmianami).

   Dodatkowymi atutami będą: 
  • posiadanie wiedzy o zakresie działalności Spółki oraz znajomość sektora gier losowych
   i zakładów wzajemnych,
  • doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
 4. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć list motywacyjny, życiorys, a w celu weryfikacji wymogów wynikających z § 18 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie kandydata, iż wobec niego nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne. W zgłoszeniu należy określić stanowisko, na które kandydat dokonuje zgłoszenia, wskazać adres do korespondencji, numer telefonu i adres email oraz złożyć oświadczenia o spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt 3, potwierdzające, że:
  1. posiada ukończone studia wyższe,
  2. legitymuje się co najmniej pięcioletnim stażem pracy,
  3. korzysta z pełni praw publicznych,
  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  5. nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  6. nie jest zatrudniony w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich, lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  7. nie wchodzi w skład organów partii politycznych ani nie reprezentuje partii politycznych na zewnątrz ani nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań,
  8. nie jest zatrudniony przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę,

   a nadto dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Kandydaci urodzeni przed dniem 01 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia
  18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1388 z późn. zmianami).
 6. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
 7. Zgłoszenie kandydata złożone po upływie terminu oraz zgłoszenie niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału
  w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostanie powiadomiony listem poleconym.
 8. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniu 10.01.2017 roku
  o godz. 11.00
  w siedzibie Spółki.
 9. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 12.01.2017 roku w siedzibie spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez kandydata w zgłoszeniu.
 10. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata będzie następujący zakres zagadnień:
  • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz ogólna znajomość sektora gier losowych
   i zakładów wzajemnych;
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
  • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
  • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
  • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce;
  • znajomość zagadnień analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży oraz public relations;
  • ocena projektów inwestycyjnych i rozwojowych.
 11. W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółki przez kandydata, który pełnił już funkcję Prezesa lub Członka Zarządu Spółki Lottomerkury Sp. z o.o., Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez Zgromadzenie Wspólników.
 12. Rada Nadzorcza informuje, że dotychczasowe wynagrodzenie Prezesa Zarządu wynosiło 1.000 złotych brutto miesięcznie.
 13. Kandydatom udostępnia się do wglądu informacje o Spółce: Umowę Spółki, sprawozdania finansowe za lata obrotowe 2014-2015.
 14. Informacje o Spółce, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
  w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1 (recepcja IV p.) - w dniach od 18.11.2016 roku do 09.01.2017 roku, w godzinach 09.00-12.00, tel. + 48 22 518 23 20.
 15. Rada Nadzorcza powiadomi listami poleconymi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
 16. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
 17. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
 18. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego
  w każdym czasie, bez podawania przyczyn i wyłaniania kandydatów.
 19. Ewentualne koszty ponoszone przez kandydatów w związku z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą zwracane.

 

Utworzono: 04.04.2016


 

Od 1 maja 2016 wchodzą w życie nowe informacje uzupełniające do gier LOTTO. Wprowadzają one zmiany w godzinach sprzedaży, a w przypadku Keno również w czasie pomiędzy losowaniami. 

Nowa godzina rozpoczęcia sprzedaży to 6:30 w przypadku wszystkich gier. Zakończenie sprzedaży będzie odbywało się o 23:54. W dniu w którym gra będzie miała losowanie wieczorne, będziemy mieli do czynienia z przerwą w sprzedaży tej gry, w godzinach 21:30-21:50.
Od maja pierwsze losowanie Keno będzie odbywało się o 6:34, a ostatnie o 23:56. Czas pomiędzy losowaniami będzie wynosił 4 minuty. Dzięki zmianom każdego dnia w Keno będzie aż 261 losowań.
Wypłata wygranych będzie odbywała się w godzinach 6:30 – 23:56. Co jednak ważne wypłata z wieczornych losowań gier Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto oraz Ekstra Pensja będzie odbywała się dopiero od następnego dnia po losowaniu.

Utworzono: 04.04.2016

 


 

 

Od 11 stycznia szanse na wygranie 250 000 zł w Kaskadzie mamy dwa razy dziennie!

Mamy dobrą wiadomość dla miłośników Kaskady. Od 11 stycznia (najbliższy poniedziałek) szanse na trafienie „dwunastki”, czyli głównej wygranej wynoszącej 250 000 złotych, będą mieli dwa razy dziennie. Od tego dnia losowania Kaskady będą się odbywały codziennie o godzinie 14:00 oraz 21:40.  Przypominamy, że na każde losowanie pula losów jest ograniczona i wynosi 1 352 078 sztuk. Informujemy również, że zakupu losów na pierwsze w historii losowanie Kaskady przeprowadzone 11 stycznia o godz. 14:00 będzie można dokonać już 7 stycznia 2016 roku.

Utworzono: 2016-01-04

 

Zarząd Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. informuje, że 11 stycznia 2016 roku (poniedziałek) wchodzi w życie nowy regulamin loterii pieniężnej Kaskada. Jest on dostępny na podstronie Regulaminy gier w sekcji Kaskada. Wraz z wejściem w życie nowego regulaminu Kaskady, wygasa poprzednio obowiązujący.

Utworzono: 2015-12-16 

 

Informujemy, że od dnia 11 września 2015 roku losowania gry liczbowej Ekstra Pensja będą odbywać się trzy razy w tygodniu, tj. w środy, piątki i niedziele o godz. 21.40.

Więcej informacji o grze można znaleźć pod adresem http://www.ekstrapensja.pl .

Utworzono: 2015-08-13 


 

Informujemy, że od 18 września 2014 roku losowania Jokera będą się odbywały nie trzy, a dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Ostatnie środowe losowanie tej gry odbędzie się 17 września.


Wszystkich zainteresowanych tą grą, szczególnie jej zasadami, regulaminem czy najwyższymi wygranymi, zapraszamy pod ten adres: http://www.lotto.pl/joker. 

Utworzono: 2014-08-14 Zarząd Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 maja 2013 r. codzienne losowania gry liczbowej Keno przeprowadza się co 5 minut, w godzinach 6-45 – 21-30. 

Zarząd Spółki Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że od dnia 14 kwietnia 2014 r. losowania gry liczbowej Mini Lotto będą przeprowadzane 6 dni w tygodniu , tj. od poniedziałku do soboty, o godz. 21:40. 

Utworzono: 2014-03-20 Zarząd Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 maja 2013 r. codzienne losowania gry liczbowej Keno przeprowadza się co 5 minut, w godzinach 6-45 – 21-30. 

Utworzono: 2013-03-27 


Od 1 maja 2013 r. planowana jest zmiana godzin losowań gier Totalizatora Sportowego i dni transmisji telewizyjnej programu Studio LOTTO.

Transmisje losowań gier TS: Lotto i Lotto Plus, Mini Lotto, Kaskada, Joker oraz wieczornego losowania Multi Multi i Multi Multi Plus, rozpoczynać się będą codziennie o godz. 21:40, zgodnie z harmonogramami poszczególnych gier.
Godzina rozpoczęcia popołudniowego losowania Multi Multi i Multi Multi Plus (transmisja internetowa) nie ulega zmianie.

Utworzono: 2013-03-27 


Zarząd Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że ustala termin przeprowadzania losowań wyników Multi Multi z ustaleniem liczby Multi Multi Plus od dnia 01.04.2013 r. na dwa losowania: popołudniowe i wieczorne, w każdym dniu tygodnia.

Utworzono: 2013-03-15

Jesteś tutaj: Home