BIP

Font Size

Cpanel

Komunikaty

Rada Nadzorcza Spółki Traf - Zakłady Wzajemne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 w związku z § 21 ust. 2 Umowy Spółki przepisów § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.2003.55.476  z późn. zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

 

Prezesa Zarządu Spółki Traf- Zakłady Wzajemne sp. z o.o.

Spółki córki Totalizatora Sportowego sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza Spółki Traf – Zakłady Wzajemne sp. z o.o. ustaliła następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego i wymagania w stosunku do kandydatów:

 

 1. Zgłoszenia kandydatów powinny być skierowane do Rady Nadzorczej Spółki Traf – Zakłady Wzajemne sp. z o.o. oraz doręczone na adres wskazany w pkt 2 poniżej w zaklejonych kopertach
  z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Traf – Zakłady Wzajemne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nie otwierać.”.
 2. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do dnia 26.04.2017 roku do godziny 15.00, osobiście w recepcji Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kijowska 1,
  w godz. 8.00 – 15.00,
  lub wysyłać listem poleconym na adres: Totalizator Sportowy Sp. z o.o.:
  03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1. W każdym przypadku decydować będzie termin doręczenia zgłoszenia na wskazany w niniejszym ustępie adres.
 3. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Traf – Zakłady Wzajemne sp. z o.o. powinien spełniać następujące kryteria:
 • posiadać ukończone studia wyższe,
 • legitymować się co najmniej pięcioletnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy
  o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka zarządu w spółkach handlowych,
 • nie pełnić funkcji społecznego współpracownika, nie być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim, lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • nie wchodzić w skład organu partii politycznych reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • nie być zatrudnionym przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • spełniać inne niż wymienione w punktach powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie może rodzić konfliktu interesów wobec działalności spółki,
 • spełniać wymogi określone w art. 22 oraz ar. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
  o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259),
 • kandydaci urodzeni przed dniem 01 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć pisemne oświadczenie
  o złożeniu właściwemu podmiotowi lub organowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji
  o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach  organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2016.1721 t.j.).

      Dodatkowymi atutami będą:

 • posiadanie wiedzy o zakresie działalności Spółki,
 • posiadanie znajomości sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych w Unii Europejskiej oraz organizowania wyścigów konnych,
 • doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • posiadanie wiedzy z zakresu: finansów przedsiębiorstwa, rozwoju sieci sprzedaży, oceny projektów,
 • czynna znajomość języka obcego.

 

 1. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć list motywacyjny, życiorys, a w celu weryfikacji wymogów wynikających z § 18 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2016.1578  z późn. zm.) oraz art.53 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych ustaw (Dz.U.2017.88  z późn. zm.) zaświadczenie o niekaralności z oznaczeniem, że nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz oświadczenia kandydata:

-           iż wobec niego nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne, postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane  z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu i oświadczenie kandydata,

-           iż nie zostały na niego, ani na podmioty w związku z zakresem jego odpowiedzialności nałożone sankcje administracyjne.

W zgłoszeniu należy określić stanowisko, na które kandydat dokonuje zgłoszenia, wskazać adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail oraz złożyć oświadczenia
o spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt 3, potwierdzające, że:

1)     posiada ukończone studia wyższe,

2)     legitymuje się co najmniej pięcioletnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3)     posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4)     korzysta z pełni praw publicznych,

5)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

6)     nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

7)     nie pełnieni funkcji społecznego współpracownika, nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim, lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

8)     nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz ani nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań,

9)     nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

10)  spełnia inne niż wymienione w punkcie 1-9 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

11)  oświadcza, że jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,

12)  spełnia wymogi określone w art. 22 oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259),

a nadto dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Kandydaci urodzeni przed dniem 01 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć do zgłoszenia informację
  o złożeniu właściwemu podmiotowi lub organowi oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach  organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2016.1721 t.j.),
 2. Do zgłoszenia kandydat dołącza dokumenty w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach
  i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata wymogów określonych w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 3. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
 4. Zgłoszenie kandydata złożone po upływie terminu do składania zgłoszeń oraz zgłoszenie niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostanie powiadomiony listem poleconym po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniu 27.04.2017 roku
  w siedzibie Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

10. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od dnia 04.05.2017 roku do dnia 11.05.2017 roku
w siedzibie
Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez kandydata
w zgłoszeniu.

11. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata będzie następujących zakres zagadnień:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz ogólna znajomość sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych
  i zakładów wzajemnych w Unii Europejskiej oraz organizowania wyścigów konnych;
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek
  z udziałem Skarbu Państwa;
 • znajomość zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
 • znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji;
 • znajomość zagadnień analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży oraz public relations;
 • znajomość zasad i przepisów prawa pracy oraz znajomość systemu ocen i motywacji;
 • znajomość zasad zarządzania mieniem państwowym;
 • ocena projektów inwestycyjnych i rozwojowych.

12. Rada Nadzorcza oceniając kandydata będzie brała pod uwagę spełnianie przez kandydata wymogów określonych w art. 22 oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

13. Rada Nadzorcza może zwrócić się do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
i państwowych osób prawnych o wydanie opinii dotyczącej kandydata wybranego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w niniejszym postępowaniu, w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

14. W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółki przez kandydata, który pełnił już funkcję Prezesa lub Członka Zarządu Spółki Traf – Zakłady Wzajemne sp. z o.o., Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez Zgromadzenie Wspólników.

15. Rada Nadzorcza informuje, że dotychczasowe wynagrodzenie Prezesa Zarządu wynosiło 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie.

16. Kandydatom udostępnia się do wglądu informacje o Spółce: Umowę Spółki, sprawozdania finansowe za lata obrotowe 2015 - 2016.

17. Informacje o Spółce, o których mowa w ust. 1, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1 (recepcja IV  p. - w dniach od 04.04.2017 roku do 26.04.2017 roku, w godzinach 09.00-12.00, tel. + 48 22 518 23 20.

18. Rada Nadzorcza powiadomi przesyłkami poleconymi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

19. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

20. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

21. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i wyłaniania kandydatów.

22. Ewentualne koszty ponoszone przez kandydatów w związku z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą zwracane.

Utworzono: 03.04.2017


 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 stycznia 2017 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki Lottomerkury Sp. z o.o. pełni Pan Hubert Banasiak.

Pan Maciej Wejman nadal pozostaje Prokurentem Spółki Lottomerkury Sp. z o.o.

Utworzono: 04.04.2016


  

Od 1 maja 2016 wchodzą w życie nowe informacje uzupełniające do gier LOTTO. Wprowadzają one zmiany w godzinach sprzedaży, a w przypadku Keno również w czasie pomiędzy losowaniami. 

Nowa godzina rozpoczęcia sprzedaży to 6:30 w przypadku wszystkich gier. Zakończenie sprzedaży będzie odbywało się o 23:54. W dniu w którym gra będzie miała losowanie wieczorne, będziemy mieli do czynienia z przerwą w sprzedaży tej gry, w godzinach 21:30-21:50.
Od maja pierwsze losowanie Keno będzie odbywało się o 6:34, a ostatnie o 23:56. Czas pomiędzy losowaniami będzie wynosił 4 minuty. Dzięki zmianom każdego dnia w Keno będzie aż 261 losowań.
Wypłata wygranych będzie odbywała się w godzinach 6:30 – 23:56. Co jednak ważne wypłata z wieczornych losowań gier Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto oraz Ekstra Pensja będzie odbywała się dopiero od następnego dnia po losowaniu.

Utworzono: 04.04.2016

 


 

 

Od 11 stycznia szanse na wygranie 250 000 zł w Kaskadzie mamy dwa razy dziennie!

Mamy dobrą wiadomość dla miłośników Kaskady. Od 11 stycznia (najbliższy poniedziałek) szanse na trafienie „dwunastki”, czyli głównej wygranej wynoszącej 250 000 złotych, będą mieli dwa razy dziennie. Od tego dnia losowania Kaskady będą się odbywały codziennie o godzinie 14:00 oraz 21:40.  Przypominamy, że na każde losowanie pula losów jest ograniczona i wynosi 1 352 078 sztuk. Informujemy również, że zakupu losów na pierwsze w historii losowanie Kaskady przeprowadzone 11 stycznia o godz. 14:00 będzie można dokonać już 7 stycznia 2016 roku.

Utworzono: 2016-01-04

 

Zarząd Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. informuje, że 11 stycznia 2016 roku (poniedziałek) wchodzi w życie nowy regulamin loterii pieniężnej Kaskada. Jest on dostępny na podstronie Regulaminy gier w sekcji Kaskada. Wraz z wejściem w życie nowego regulaminu Kaskady, wygasa poprzednio obowiązujący.

Utworzono: 2015-12-16 

 

Informujemy, że od dnia 11 września 2015 roku losowania gry liczbowej Ekstra Pensja będą odbywać się trzy razy w tygodniu, tj. w środy, piątki i niedziele o godz. 21.40.

Więcej informacji o grze można znaleźć pod adresem http://www.ekstrapensja.pl .

Utworzono: 2015-08-13 


 

Informujemy, że od 18 września 2014 roku losowania Jokera będą się odbywały nie trzy, a dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Ostatnie środowe losowanie tej gry odbędzie się 17 września.


Wszystkich zainteresowanych tą grą, szczególnie jej zasadami, regulaminem czy najwyższymi wygranymi, zapraszamy pod ten adres: http://www.lotto.pl/joker. 

Utworzono: 2014-08-14 Zarząd Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 maja 2013 r. codzienne losowania gry liczbowej Keno przeprowadza się co 5 minut, w godzinach 6-45 – 21-30. 

Zarząd Spółki Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że od dnia 14 kwietnia 2014 r. losowania gry liczbowej Mini Lotto będą przeprowadzane 6 dni w tygodniu , tj. od poniedziałku do soboty, o godz. 21:40. 

Utworzono: 2014-03-20 Zarząd Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 maja 2013 r. codzienne losowania gry liczbowej Keno przeprowadza się co 5 minut, w godzinach 6-45 – 21-30. 

Utworzono: 2013-03-27 


Od 1 maja 2013 r. planowana jest zmiana godzin losowań gier Totalizatora Sportowego i dni transmisji telewizyjnej programu Studio LOTTO.

Transmisje losowań gier TS: Lotto i Lotto Plus, Mini Lotto, Kaskada, Joker oraz wieczornego losowania Multi Multi i Multi Multi Plus, rozpoczynać się będą codziennie o godz. 21:40, zgodnie z harmonogramami poszczególnych gier.
Godzina rozpoczęcia popołudniowego losowania Multi Multi i Multi Multi Plus (transmisja internetowa) nie ulega zmianie.

Utworzono: 2013-03-27 


Zarząd Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że ustala termin przeprowadzania losowań wyników Multi Multi z ustaleniem liczby Multi Multi Plus od dnia 01.04.2013 r. na dwa losowania: popołudniowe i wieczorne, w każdym dniu tygodnia.

Utworzono: 2013-03-15

Jesteś tutaj: Home